r2533tnpybhmp4f20-1P

r2533tnpybhmp4f20-1P

外邪之表,只在一二日间,其症微恶寒汗出多,或无汗而喘者是也。表里交持,仍当遵先表后里,先汗后下正法。

然微恶寒,亦可属少阴,但头汗出,始可属少阳。世拘阳明传少阳之谬,反昧传太阴之义。

不知辛苦之人,动摇筋骨,凡动则为阳,往往触寒即散,或因饥寒而病者有之,或因劳倦而发热者有之。言不发汗因致衄,岂有因致衄更发汗之理乎?

”合观之,不得以无汗为非中风矣。小青龙设或然五症,加减法内即备五方。

杏为心果,温能散寒,苦能下气,故为驱邪定喘之第一品药。 表有风热可发汗,宜桂枝汤;里有寒邪当温之,宜四逆辈。

此不惟取其轻以去实,复取其重以镇动也。水气能结而为痰,其人之阳气重可知矣。

Leave a Reply